จัดทำแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้ง ๓ แผนก ...ว่าด้วย... “แผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา อนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
ซึ่งมีประเด็นสำคัญการจัดทำแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้ง ๓ แผนก ...ว่าด้วย... “แผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม” ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


 

เนื้อหาย้อนหลัง

ข่าวเวียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์