คณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

เพื่อรายงานการจัดทำข้อมูลในส่วนแผนกสามัญศึกษา ได้แก่ 1.) ข้อมูล จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำ แยกเป็นบัญชี 1 บัญชี 2 บัญชี 3 2.) ข้อมูลอัตรากำลัง จศป. ตามโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 3.) ข้อมูลการกำหนดขนาดสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 4.) ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง จศป. ทุกตำแหน่ง 5.) ข้อมูลการเทียบอายุงาน จศป. กับอัตราเงินเดือน 6.) ข้อมูลงบประมาณ ...ประเด็นสำคัญคือท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวปฏิบัติว่าต้องดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำซึ่งมีจำนวน 4,933 อัตราก่อน และสามารถของบประมาณกลางได้กรณีเข้าสู่ตำแหน่งก่อนกำหนดปีงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นในปี พ.ศ. 2564 นี้ คงเห็นความมั่นคงแห่งวิชาชีพครูปริยัติฯ อย่างแน่แท้ ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : ทุคคตะ หลังกู่


 

เนื้อหาย้อนหลัง

ข่าวเวียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์