อนุกรรมการ และผู้จัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมฯครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม โดยได้มีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างประกอบไปด้วย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะเลขานุการ ในการนี้ ดร.วัชรวิทย์ กีรติดุสิตโรจน์ (พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง) อนุกรรมการ และผู้จัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้สรุปแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก : กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 
 


 

เนื้อหาย้อนหลัง

ข่าวเวียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์