ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

1 .ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563  ประกาศ ณ 12 พ.ค. 63 ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ์ เล่มที่ 108 ตอนที่ 5 วันที่ 25 พ.ค. 63 หน้าที่ 31

 ดาวโหลด PDF


 

เนื้อหาย้อนหลัง

ข่าวเวียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์