ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต


ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมในคราวประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยผู้แทนคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าประชุมรับฟังข้อปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง จศป. จากผู้แทนส่วนงาน ก.พ. และมีมติที่ประชุมให้ปฏิบัติดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้จัดทำข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำกลับมาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู้แทนจากส่วนงาน
ก.พ. ได้รับทราบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเข้าที่ประชุม กบป. ต่อไป
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 เป็นประธานการประชุม และท่านพระมหาอดิศร และพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นวิทยากร

สรุป โดยรวมดังนี้
1. จศป. เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท 1
2. จศป. จัดให้เข้าบัญชีทั้งหมด โดยเริ่มจัดทำบัญชี 1 ถึง บัญชี 3
3. การจัดทำปริมาณงาน-ค่างาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด เช่น มาตราฐานตำแหน่ง บริหาร, อำนวยการ, ครู, ปริยัตินิเทศก์, วิชาการ และทั่วไป
4. การจัดเทียบอายุการปฏิบัติงานของ จศป. กับภาระงานและระดับตำแหน่ง เช่น อายุงาน 1-3 ปี ระดับ ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน, อายุงาน 6-10 ปี ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญงาน และ อายุงาน 11 ปีขึ้นไป ระดับชำนาญการพิเศษ
5. จัดทำเทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ครู/ปริยัตินิเทศก์/นักวิชาการศาสนศึกษา/เจ้าพนักงานศาสนศึกษา ตามโครงสร้าง จศป. การศึกษาพระปริยัติธรรมสามัญส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา โดยแยกอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตามบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 ทุกตำแหน่ง ตามข้อเสนอแนะส่วนงาน ก.พ./ท่านที่ปรึกษานายกฯ เป็นต้น
6. มาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะและระดับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
7. สำนักเขต 1-14 รวบรวมจัดทำทุกบัญชีแล้วเสร็จในวันนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องในทุกประเด็นแล้ว


 

เนื้อหาย้อนหลัง

ข่าวเวียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์