Contact us.
ตำแหน่ง:
สำนักงานเขตพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14
ที่อยู่:
97 วัดกุศลสมาคร ตรอกกุศล แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
ไทย
โทรศัพท์:
0924562592
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:

Apples are a versatile fruit, used for eating, cooking, and preserving.

There are more that 7500 different kinds of apples grown around the world.


 

เนื้อหาย้อนหลัง

ข่าวเวียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต

ข้อบังคับคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์)

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานประชุม พร้อมนี้มี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์